Grec. L'optatif : lecture. Une tragique leçon d'obéissance

Texte, notes et traduction
Créon rappelle à son fils Hémon l’obéissance qu’il lui doit et lui demande de quitter Antigone (Sophocle, Antigone, v. 639-680).

Κρέων. – Οὕτω γάρ, ὦ παῖ, χρὴ διὰ στέρνων ἔχειν,
γνώμης πατρῴας πάντ᾽ ὄπισθεν ἑστάναι.
Τούτου γὰρ οὕνεκ᾽ ἄνδρες εὔχονται γονὰς
κατηκόους φύσαντες ἐν δόμοις ἔχειν,
ὡς καὶ τὸν ἐχθρὸν ἀνταμύνωνται κακοῖς
καὶ τὸν φίλον τιμῶσιν ἐξ ἴσου πατρί.

ἔχειν + adverbe = « être »
πάντα accusatif de relation
ὄπισθεν « derrière » entraîne le génitif γνώμης πατρῴας, tout comme οὕνεκα + génitif (τούτου) au vers suivant.
ἑστάναι : infinitif parfait, forme seconde, de ἵστημι (= ἑστακέναι).
φύσαντες : participe aoriste à valeur temporelle (antériorité par rapport à ἔχειν).
ὡς + subjonctif : expression du but.

Créon. – Oui, mon fils, c’est ainsi qu’il faut être en son cœur : se tenir en tout derrière les avis paternels. C’est pour cela que les hommes désirent mettre au monde et avoir dans leur foyer des enfants obéissants : pour qu’ils infligent à leur ennemi le châtiment de leurs insultes, et pour qu’ils respectent leur ami suivant l’exemple de leur père.

Ὅστις δ᾽ ἀνωφέλητα φιτύει τέκνα,
τί τόνδ᾽ ἂν εἴποις ἄλλο πλὴν αὑτῷ πόνους
φῦσαι, πολὺν δὲ τοῖσιν ἐχθροῖσιν γέλων;
μή νύν ποτ᾽, ὦ παῖ, τὰς φρένας ὑφ᾽ ἡδονῆς
γυναικὸς οὕνεκ᾽ ἐκβάλῃς, εἰδὼς ὅτι
ψυχρὸν παραγκάλισμα τοῦτο γίγνεται,
γυνὴ κακὴ ξύνευνος ἐν δόμοις.

τί τόνδε φῦσαι, proposition infinitive, complément d’objet de ἂν εἴποις.
φῦσαι infinitif aoriste, à valeur temporelle car il dépend d’un verbe de parole (ἂν εἴποις).
πολύν qualifie γέλων accusatif poétique de ὁ γέλως le rire (accusatif régulier : γέλωτα).
μή ἐκβάλῃς : expression de la défense.
μή... ποτε... : jamais
νύν « donc » : ne pas le confondre avec νῦν « maintenant ».
εἰδώς participe de οἶδα « savoir ».
τὸ παραγκάλισμα objet tenu embrassé. Ἀγκαλίζομαι embrasser, ὁ ἀγκών, ῶνος le bras.

Celui qui engendre des enfants inutiles, que dirais-tu qu’il a créé, sinon des souffrances pour lui-même, et pour ses ennemis une énorme occasion de rire ? N’abandonne jamais le bon sens, mon fils, sous l’emprise du plaisir, à cause d’une femme : tu sais que cette étreinte se glace quand, chez soi, c’est avec une femme nuisible qu’on partage son lit.

Τί γὰρ
γένοιτ᾽ ἂν ἕλκος μεῖζον ἢ φίλος κακός;
Ἀλλὰ πτύσας ὡσεί τε δυσμενῆ μέθες
τὴν παῖδ᾽ ἐν Αἴδου τήνδε νυμφεύειν τινί.
Ἐπεὶ γὰρ αὐτὴν εἷλον ἐμφανῶς ἐγὼ
πόλεως ἀπιστήσασαν ἐκ πάσης μόνην,
ψευδῆ γ᾽ ἐμαυτὸν οὐ καταστήσω πόλει,
ἀλλὰ κτενῶ.

γένοιτο ἄν : optatif avec ἄν, potentiel (en français, conditionnel présent).
μειζον ἤ : plus grand que. Construction du complément du comparatif : soit avec la préposition ἤ, soit au génitif (voir plus loin, ἀναρχίας μεῖζον)
ἀλλά « eh bien », avec l’impératif μέθες
μέθες impératif aoriste de μεθίημι
ὡσεί δυσμενῆ : apposition à τὴν παῖδα τήνδε.
Αἴδου : « dans l’Hadès ». Attention, le ι est souscrit, et ce mot est au génitif parce que δόμῳ est sous-entendu.
Ne pas confondre αὐτήν, accusatif de αὐτός, avec ταύτην, qui serait l’accusatif de οὗτος.
ἀπιστήσασαν : participe aoriste, apposé à αὐτήν.
Noter les deux adjectifs en -ης (2e classe, type ἀληθής, ής, ές) : δυσμενῆ (de * δυσμενέσα) et ψευδῆ (de ψευδέσα).
Noter les deux futurs : κατα-στήσω, de καθ-ίστημι, et κτενῶ, de κτεῖνω (futur contracte des verbes en λ, μ, ν, ρ).

Quelle plaie serait plus grande qu’une personne nuisible parmi les siens ? Allons, rejette cette fille et, comme un être malveillant, laisse-la épouser quelqu’un aux enfers. Puisque je l’ai prise, moi, ouvertement, en flagrant délit de rébellion, seule parmi tous les citoyens, je ne m’exposerai pas moi-même au reproche de mensonge aux yeux de la cité : non, je la condamnerai à mort.

Πρὸς ταῦτ᾽ ἐφυμνείτω Δία
ξύναιμον. Εἰ γὰρ δὴ τά γ᾽ ἐγγενῆ φύσει
ἄκοσμα θρέψω, κάρτα τοὺς ἔξω γένους·
ἐν τοῖς γὰρ οἰκείοισιν ὅστις ἔστ᾽ ἀνὴρ
χρηστός, φανεῖται κἀν πόλει δίκαιος ὤν.
Ὅστις δ᾽ ὑπερβὰς ἢ νόμους βιάζεται
ἢ τοὐπιτάσσειν τοῖς κρατύνουσιν νοεῖ,
οὐκ ἔστ᾽ ἐπαίνου τοῦτον ἐξ ἐμοῦ τυχεῖν.

ἐφυμνείτω impératif présent, 3e personne du singulier de ἐφυμνέομαι-οῦμαι.
φύσει datif singulier de ἡ φύσις, employé comme adverbe, « par nature ».
θρέψω futur de τρέφω, verbe irrégulier.
κάρτα beaucoup, tout à fait
τοὺς article substantivé, « ceux qui sont » ἔξω γένους « à l’extérieur de la famille » (ἔξω + génitif)
φανεῖται futur de φαίνομαι
κἀν crase de καὶ ἐν
ὑπερβάς participe aoriste (aoriste radical) de ὑπερβαίνω transitif : transgresser. Ici employé en construction absolue, ou avec complément d’objet sous-entendu (νόμους).
τοὐπιτάσσειν = τὸ ἐπιτάσσειν (crase), infinitif substantivé (« le fait de commander »), complément d’objet de ἐννοεῖ.
ἔστι = ἔξεστι, « il est possible », introduit une proposition infinitive : τοῦτον τυχεῖν.
τυγχάνω + génitif : obtenir.

Face à cela, libre à elle d’invoquer Zeus protecteur du sang : car, vois-tu, si je nourris au sein de ma famille des éléments de désordre, avec les étrangers, ce sera du propre ! Celui qui, dans son foyer, est un honnête homme, paraîtra juste aussi dans les affaires de la cité. En revanche, celui qui, franchissant la limite, viole les lois ou prétend donner des ordres aux puissants, il est impossible qu’il obtienne quelque éloge de moi.

Ἀλλ᾽ ὃν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ κλύειν
καὶ σμικρὰ καὶ δίκαια καὶ τἀναντία.
Καὶ τοῦτον ἂν τὸν ἄνδρα θαρσοίην ἐγὼ
καλῶς μὲν ἄρχειν, εὖ δ᾽ ἂν ἄρχεσθαι θέλειν,
δορός τ᾽ ἂν ἐν χειμῶνι προστεταγμένον
μένειν, δίκαιον κἀγαθὸν παραστάτην.

στήσειε : dans une proposition relative, quand le verbe principal est un verbe d’obligation ou de possibilité, l’optatif est parfois employé sans ἄν avec une valeur de potentiel. Cela n’a rien d’inquiétant : l’optatif conserve bien la valeur que nous lui connaissons.
κλύω écouter, avec génitif de personne (τοῦδε) et accusatif de chose (vers suivant).
καὶ σμικρά : καί adverbial, « même »
δίκαια et τἀναντία (crase de τὰ ἀναντία) qualifient σμικρά.
ἂν θαρσοίην : optatif avec ἄν, potentiel ; ἄν θελειν, infinitif avec ἄν (ici, potentiel).
τὸ δόρυ la lance, d’où la bataille (ici) ou l’armée (plus loin), génitif τοῦ δόρατος ou τοῦ δορός, complément de χειμῶνι.
προστεταγμένον participe parfait passif de προστάσσω préposer, placer
ὁ παραστάτης, ου la soldat (placé à côté d’un autre : παρίστημι « placer à côté »).

Mais celui que la cité placerait à sa tête, celui-là, il faut l’écouter, dans ses moindres décisions, qu’elles soient justes ou que ce soit le contraire. Cet homme-là, je serais sûr, moi, qu’il gouverne honorablement, comme il accepterait d’être gouverné, et que dans la tourmente du combat il resterait à son poste, en soldat loyal et bon.

Ἀναρχίας δὲ μεῖζον οὐκ ἔστιν κακόν.
Αὕτη πόλεις ὄλλυσιν, ἥδ᾽ ἀναστάτους
οἴκους τίθησιν, ἥδε συμμάχου δορὸς
τροπὰς καταρρήγνυσι· τῶν δ᾽ ὀρθουμένων
σῴζει τὰ πολλὰ σώμαθ᾽ ἡ πειθαρχία.
Οὕτως ἀμυντέ᾽ ἐστὶ τοῖς κοσμουμένοις,
κοὔτοι γυναικὸς οὐδαμῶς ἡσσητέα.
Κρεῖσσον γάρ, εἴπερ δεῖ, πρὸς ἀνδρὸς ἐκπεσεῖν,
κοὐκ ἂν γυναικῶν ἥσσονες καλοίμεθ᾽ ἄν.

ἀνάστατος, ος, ον ruiné, dévasté
κατα-ρρήγνυμι : briser. L’expression τροπὰς καταρρήγνυσι est elliptique.
ὀρθόομαι être relevé, redressé ; ici : l’emporter, vaincre
τὰ πολλὰ σώματα : « la plupart des vies », et non « de nombreuses vies » (πολλὰ σώματα)
τὰ κοσμούμενα les choses bien ordonnées (κοσμέω-ῶ mettre en ordre)
Κοὔτοι : crase de καὶ οὔτοι. Οὔ-τοι : « non, vois-tu »
ἀμυντέα et ἡσσητέα : adjectifs verbaux, respectivement de ἀμύνω (« défendre ») et ἡσσάω (« être inférieur »). À la forme impersonnelle : « il faut défendre », « il ne faut pas se soumettre ».
κοὐκ : crase de καὶ οὐκ.
ἥσσων + génitif : inférieur à.

Il n’est pas de mal plus grand que l’anarchie. C’est elle qui perd les cités, c’est elle qui met les foyers sens dessus-dessous, et c’est elle qui brise les rangs alliés, provoquant leur déroute, tandis que, chez les vainqueurs, le respect de l’autorité sauve la plupart des vies. Ainsi, il faut défendre ce qui est bien ordonné, et surtout ne rien céder à une femme. Mieux vaut, s’il le faut, tomber sous le coup d’un homme : on ne dirait pas de nous que nous sommes inférieurs aux femmes.

Dans les tragédies, les pères sont souvent terribles et leur autorité provoque des catastrophes. Trouver d’autres exemples…

Desk02 theme