Grec. Lecture : de l'inconvénient d'avoir des enfants (Euripide)

Texte et notes
Médée, ivre de colère contre Jason, s’apprête à tuer leurs enfants. Le chœur des Corinthiennes se lance alors dans une réflexion classique sur les inconvénients de la procréation… (Euripide, Médée, 1081-1115)

Χορός. – Πολλάκις ἤδη
διὰ λεπτοτέρων μύθων ἔμολον
καὶ πρὸς ἁμίλλας ἦλθον μείζους
ἢ χρὴ γενεὰν θῆλυν ἐρευνᾶν·

ὁ χορός, οῦ le chœur - πολλάκις (adv.) souvent - λεπτός, ή, όν fin, subtil - μῦθος, ου (ὁ) la parole, la discussion (français « mythe »), ἔμολον aoriste de βλώσκω aller - ἁμίλλα, ης le combat, le débat - ἦλθον aoriste de ἔρχομαι/εἶμι aller - μείζων plus grand, comparatif de μέγας, μεγάλη, μέγα grand (μείζους = μείζονες ou μείζονας, μείζω = μείζονα) - χρή (ancien nom employé comme verbe) il faut - ἡ γενεά la gent (racine γεν, reconnaissable dans plusieurs mots à l’intérieur du texte) - θῆλυς, θήλεια, θῆλυ féminin - ἐρευνάω-ῶ fouiller, scruter

ἀλλὰ γὰρ ἔστιν μοῦσα καὶ ἡμῖν͵
ἣ προσομιλεῖ σοφίας ἕνεκεν·
πάσαισι μὲν οὔ· παῦρον δὲ δὴ
γένος (ἐν πολλαῖς εὕροις ἂν ἴσως),
οὐκ ἀπόμουσον τὸ γυναικῶν.

ἀλλὰ γάρ introduit à la fois une opposition et une explication : « Mais c’est que… » - ἡ μοῦσα, ης la muse, l’inspiration (les Μοῦσαι sont les neuf Muses) - προσομιλέω-ῶ approcher (complément sous-entendu : ἡμᾶς. Racine ὁμ de ὁμιλέω-ῶ se réunir au même endroit : cf. adv. ὁμοῦ au même endroit, ἡ ὁμιλία l’entretien, la réunion) - σοφία (ἡ) la sagesse - ἕνεκεν = ἕνεκα à cause de, ou en vue de (pour), avec génitif placé avant - πάσαισι = πάσαις (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) - παῦρος, α, ον peu nombreux (même racine que le latin pauper pauvre), probablement employé ici comme adverbe : « parfois » - τὸ γένος famille, espèce (γεν). Γένος n’est pas placé sous l’article τό, ce qui rend l’analyse syntaxique un peu délicate, dans cette phrase au ton à la fois sentencieux et familier. Sous-entendre le verbe être, comme souvent dans ce genre de sentence ; γένος sujet, οὐκ ἀπόμουσον attribut, et τὸ (γένος) γυναικῶν reprend γένος. Certains éditeurs lisent ceci : παῦρον δὲ / γένος (μίαν ἐν πολλαῖς εὕροις ἂν ἴσως) / οὐκ ἀπόμουσον τὸ γυναικῶν « quelquefois l’engeance féminine (une seule femme, dans la multitude, trouverait-on peut-être) n’est pas privée d’intelligence » - πολλαῖς datif féminin pluriel de πολύς, πολλή, πολύ « nombreux », irrégulier (radical πολυ- au masculin et neutre singuliers, nominatif, vocatif et accusatif ; aux autres cas, ce mot se décline comme un adjectif de la 1e classe : πολλήν, πολλαί, πολλούς, etc.) - εὕροις ἄν optatif avec ἄν : potentiel (« tu trouverais » : optatif aoriste de εὑρίσκω trouver, voir le fameux εὕρηκα prêté à Archimède par Plutarque : εὑρίσκω au parfait) - ἴσως (adverbe) peut-être (c.-à-d. avec des chances égales : ἴσος égal, français iso-) - ἀπόμουσος, ος, ον privé de μοῦσα - ἡ γυνή, génitif γυναικός (irrégulier) la femme (miso-gyne, gynécée…).

Καί φημι βροτῶν οἵτινές εἰσιν
πάμπαν ἄπειροι μηδ΄ ἐφύτευσαν
παῖδας͵ προφέρειν εἰς εὐτυχίαν
τῶν γειναμένων.

φημι je dis (racine φα : latin fatum, « parole » du destin. Français euphémisme, blasphème…) - βροτός, ή, όν mortel (ἄμβροτος immortel, ἀμβροσία ambroisie) - οἵτινες (ceux) qui (nominatif masculin pluriel du relatif ὅστις) - πάμπαν complètement (adverbe, dérivé de πᾶς) - ἄπειρος, ος, ον inexpérimenté (voir ἀπειροσύνη plus bas. Πειράω essayer, ἔμπειρος habile, expérimenté, voir « empirique », πειράτης celui qui tente (un mauvais coup), le pirate) - φυτεύω engendrer (racine φυ de la nature : ἡ φύσις) - ὁ (ἡ) παῖς, παιδός l’enfant (pédagogie, pédiatrie…) - προφέρω : l’emporter sur + génitif - ἡ εὐτυχία le bonheur (voir τυγχάνω plus bas, et ἡ τύχη, fortuna) - ἐγεινάμην aoriste de γείνομαι engendrer

Οἱ μὲν ἄτεκνοι, δι΄ ἀπειροσύνην
εἴθ΄ ἡδὺ βροτοῖς εἴτ΄ ἀνιαρὸν
παῖδες τελέθουσ΄, οὐχὶ τυχόντες,
πολλῶν μόχθων ἀπέχονται·

ἄτεκνος, ος, ον sans enfants - ἡ ἀπειροσύνη l’inexpérience, l’ignorance - ἀπειροσύνην introduit l’interrogative indirecte εἴτε.. εἴτε... : « le fait de ne pas savoir si… ou si… » - ἡδύς, εῖα, ύ doux, agréable (voir ἥδομαι se réjouir et ἡ ἡδονή le plaisir, cf. hédonisme), adjectif au neutre, attribut du sujet παῖδες qui est au masculin pluriel (construction régulière) - ἀνιαρός, ά, όν fâcheux - τελέθω être, mot poétique - ἔτυχον aoriste de τυγχάνω obtenir - ἀπέχομαι (composé de ἔχω, qui dans son emploi intransitif signifie « se tenir » ; ἀπό à l’écarte de) être à l’écart de, être dispensé de + génitif - ὁ μόχθος, ου la peine, le souci

οἷσι δὲ τέκνων ἔστιν ἐν οἴκοις
γλυκερὸν βλάστημ΄͵ ὁρῶ μελέτῃ
κατατρυχομένους τὸν ἅπαντα χρόνον͵
πρῶτον μὲν ὅπως θρέψουσι καλῶς
βίοτόν θ΄ ὁπόθεν λείψουσι τέκνοις·

οἷσι = οἷς (ceux) à qui - τὸ τέκνον l’enfant - ὁ οἶκος la maison (français éco-) - γλυκερός, ά, όν doux (cf. γλυκύς, εῖα, ύ doux, français glyc-) - τὸ βλάστημα, ατος la floraison (βλαστάων germer, pousser) - ὁράω-ῶ voir (voir « panorama », lieu d’où l’on « voit tout ») - ἡ μελέτη le souci (μέλει μοι c’est un souci pour moi, μέλω être un sujet de souci) - κατατρύχω épuiser - τὸν ἅπαντα χρόνον complément de temps (accusatif de durée) - ἅπας, ἅπασα, ἅπαν tout, tout entier (composé de πᾶς, πᾶσα, πᾶν tout) - ὅπως comment (l’interrogation indirecte est introduite par κατατρυχομένους : « épuisés, ne sachant… ») - θρέψω futur de τρέφω nourrir, élever (ἡ τροφή la nourriture, français atrophie, hypertrophie…), complément d’objet sous-entendu - ὁ βίοτος la subsistance (ὁ βίος la vie : bio-logie, micro-be…) - ὁπόθεν (d’)où, introduit la 2e interrogative indirecte - λείπω laisser

ἔτι δ΄ ἐκ τούτων εἴτ΄ ἐπὶ φλαύροις
εἴτ΄ ἐπὶ χρηστοῖς
μοχθοῦσι͵ τόδ΄ ἐστὶν ἄδηλον.
Ἓν δὲ τὸ πάντων λοίσθιον ἤδη
πᾶσιν κατερῶ θνητοῖσι κακόν·

ἔτι (adv.) encore, aussi – εἴτε : l’interrogation indirecte dépend cette fois de τόδ΄ ἐστὶν ἄδηλον - ἐπί pour + datif - φλαύροις (τεκνοις) - φλαῦρος, α, ον vil - χρηστός, ή, όν bon, de valeur (χράομαι-ῶμαι se servir de) - μοχθέω-ῶ peiner - ἄδηλος, ος, ον incertain (contraire de δῆλος évident) – εἷς, μία, ἕν un (latin unus) - λοίσθιος, α, ον dernier - κατ-ερῶ futur de καταλέγω dénoncer (ailleurs passer en revue, d’où « catalogue ») - ὁ θνητός le mortel (meme racine que θνῄσκω mourir et θάνατος, voir ci-dessous)

καὶ δὴ γὰρ ἅλις βίοτόν θ΄ ηὗρον,
σῶμά τ΄ ἐς ἥβην ἤλυθε τέκνων,
χρηστοί τ΄ ἐγένοντ΄· εἰ δὲ κυρήσαι
δαίμων οὕτως͵ φροῦδος ἐς Ἅιδην
θάνατος προφέρων σώματα τέκνων.

καὶ δὴ γὰρ exprime une concession: “admettons que…” - ἅλις assez - ηὗρον aoriste de εὑρίσκω trouver - ἡ ἥβη, ης la jeunesse (avec une majuscule, le mot désigne une déesse personnifiant la jeunesse) - ἤλυθα parfait de ἔρχομαι aller - ἐγενόμην aoriste de γίγνομαι (noter la récurrence de la racine γεν) – κυρέω-ῶ se trouver (emploi intransitif. Sens transitif : rencontrer, obtenir) - κυρήσαι οὕτως se trouvait (optatif 3e pers. du sing. de κυρέω-ῶ) ainsi, d’où : le voulait ainsi - ὁ δαίμων la divinité, le destin - φροῦδος, η, ον disparu - Ἅιδης : attention, le ι est souscrit. Au lieu de ἐς Ἅιδην, on trouve souvent ἐς Ἅιδου, avec le génitif, qui a le même sens (dans (la demeure) d’Hadès) - προφέρω porter : sens différent de προφέρειν plus haut. Noter l’absence de verbe conjugué dans la phrase - τὸ σῶμα le corps

Πῶς οὖν λύει πρὸς τοῖς ἄλλοις
τήνδ΄ ἔτι λύπην ἀνιαροτάτην
παίδων ἕνεκεν
θνητοῖσι θεοὺς ἐπιβάλλειν;

πῶς comment, ou pourquoi (interrogation directe : à distinguer de ὅπως plus haut) - λύει ici = λυσιτελεῖ (impersonnel) « il sert », « il est utile » - πρός + datif : « en plus de » - ἄλλοις (ἄλλος autre : allergie, allégorie…) masculin ou neutre, il faut choisir - ἡ λύπη « le chagrin » - ὁ θεός le dieu - ἐπιβάλλω lancer sur, envoyer à + datif (βάλλω jeter, français « balle »…)

Exercice

Après avoir lu (et éventuellement traduit) ce texte,

  • décliner ἡ μείζων ἀμίλλα, ὁ λεπτὸς μῦθος, τό ἀνιαρὸν τέκνον, ὁ κακὸς δαίμων, τὸ θῆλυ γένος, ὁ ἡδὺς παῖς, τὸ βλάστημα, πάντες οἱ θνητοί et ὅστις.
  • Conjuguer aux autres personnes, en conservant le mode et le temps : ἦλθον, ἐστι, προσομιλεῖ, φημι, ἐφύτευσαν, λείψουσι, ἐγένοντο, ἤλυθε, εὕροις et κυρήσαι.

Quel est l’intérêt d’un tel discours, que révèle-t-il de la fonction du chœur tragique ?

Desk02 theme