Grec. Points 1 à 9 : TEST

Réponses en bas de page

ÉLIEN (IIe-IIIe s. après J.-C.), Histoire variée. C’est à cause de sa coquetterie que Platon détestait Aristote !

Οὐκ ἠρέσκετο τῷ βίῳ αὐτοῦ ὁ Πλάτων οὐδὲ τῇ κατασκευῇ τῇ περὶ τὸ σῶμα.
ἀρέσκομαι (voix moyenne) : approuver, complément d’objet au datif
ὁ βίος (génitif βίου) : la vie
ἡ κατασκευή (gén. κατασκευῆς) : le soin

1. Décliner ὁ βίος au singulier, avec l’article.
2. Conjuguer ἀρέσκομαι à l’imparfait, aux trois personnes du singulier.
3. Rappeler les trois emplois d’αὐτός. Lequel faut-il retenir ici ?
4. Pourquoi l’article τῇ est-il répété ?
5. Traduire la phrase.

Καὶ γὰρ ἐσθῆτι ἐχρῆτο περιέργῳ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὑποδέσει, καὶ κουρὰν δὲ ἐκείρετο καὶ ταύτην ἀήθη Πλάτωνι,
ἡ ἐσθής (gén. ἐσθήτος) : le vêtement
(χράομαι) χρῶμαι utiliser
περίεργος, ος, ον raffiné, sophistiqué
ἡ ὑπόδεσις (gén. ὑπόδεσεως) : la chaussure
ἡ κουρά (gén. κουρᾶς) : la chevelure
κείρω : tondre, raser
ἀήθης (ης, ες), ici à l’accusatif fém. sing. : inusité, bizarre

6. Dans cette phrase, relever deux mots appartenant à la 3e déclinaison. Donner leur désinence et en déduire le cas.
7. Décliner ἡ κουρά au singulier (avec l’article).
8. À quel cas est l’adjectif περιέργῳ ? Combien de noms qualifie-t-il ?
9. Traduire cette phrase.

καὶ δακτυλίους δὲ πολλοὺς φορῶν ἐκαλλύνετο ἐπὶ τούτῳ·
ὁ δακτύλιος (gén. δακτυλίου) : l’anneau
φορῶν (participe présent) : portant. (φορέω) φορῶ : porter
καλλύνω : parer. Ici καλλύνω à la voix moyenne : parader
ἐπί + datif : ici, « au sujet de »

10. Conjuguer καλλύνω à l’imparfait, voix active, aux trois personnes du pluriel.
11. Tούτῳ : vous avez sans doute reconnu le démonstratif οὗτος. Il apparaissait dans la phrase précédente : l’avez-vous vu ?
12. Traduire cette phrase.
13. Connaissez-vous un autre mot grec formé sur la même racine que καλλύνω ?

καὶ μωκία δέ τις ἦν αὐτοῦ περὶ τὸ πρόσωπον, καὶ ἄκαιρος στωμυλία λαλοῦντος κατηγόρει, καὶ αὕτη, τὸν τρόπον αὐτοῦ.
ἡ μωκία (gén. μωκίας) : la moquerie, l’air moqueur
τις : un, quelque
τὸ πρόσωπον (gén. προσώπου) : le visage
ἄκαιρος (ος, ον) : inopportun
ἡ στωμυλία (gén. στωμυλίας) : le bavardage
(κατηγορέω) κατηγορῶ : accuser, d’où déceler, trahir. Ce verbe se construit avec un complément de personne au génitif, et un complément d’objet à l’accusatif.
ὁ τρόπος (gén. τρόπου) : le caractère

14. Conjuguer le verbe « être » à l’imparfait, aux trois personnes du singulier.
15. Dans l’imparfait κατηγόρει, où est l’augment ?
16. Décliner τὸ πρόσωπον au pluriel, avec l’article.
17. Le démonstratif οὗτος réapparaît ici, le voyez-vous ?
18. Le dernier καί n’est visiblement pas employé comme conjonction de coordination. Que proposez-vous ?
19. Traduire la phrase.
20. Donner deux dérivés français de πρόσωπον.

Πάντα δὲ ταῦτα ὡς ἔστιν ἀλλότρια φιλοσόφου, δῆλον.
Pour comprendre la phrase, placer ὡς au début (ὡς πάντα ταῦτα ἔστιν...).
ἀλλότριος, α, ον : étranger
δῆλος (η, ον) : évident. Sous-entendre ἐστι.

21. Encore οὗτος ! Le voyez-vous ?
22. Comment expliquez-vous le singulier ἔστι ?
23. Traduire la phrase.

En outre, Platon reprochait à son disciple son ingratitude.

Ὁ Πλάτων τὸν Ἀριστοτέλη ἐκάλει « Πῶλον ».
ὁ πῶλος (gén. πώλου) : le poulain

24. Traduire la phrase.

Ὡμολογεῖται τὸν πῶλον, ὅταν κορεσθῇ τοῦ μητρῴου γάλακτος, λακτίζειν τὴν μητέρα.
(ὁμολογέω) ὁμολογῶ être d’accord, accorder. Voix passive : être reconnu.
ὅταν κορεσθῇ : « quand il s’est rassasié ». Κορέννυμμι se rassasier de (complément au génitif).
τὸ γάλα (gén. γάλακτος) : le lait
μητρῷος (α, ον) : maternel
λακτίζω : frapper du pied
ἡ μήτηρ (gén. μητρός) : la mère

25. Τὸν πῶλον λακτίζειν τὴν μητέρα, dépendant de ὡμολογεῖται : comment s’appelle cette tournure syntaxique ?
26. Traduire la phrase.

ᾘνίττετο οὖν ὁ Πλάτων ἀχαριστίαν τινὰ τοῦ Ἀριστοτέλους.
αἰνίσσομαι : désigner à mots couverts
ἡ ἀχαριστία (gén. ἀχαριστίας) l’ingratitude

27. Traduire la phrase.
28. Donner un dérivé français de αἰνίσσομαι.
29. Quel est le contraire d’ἀχαριστίαν ? C’est un mot que les chrétiens connaissent bien.

RÉPONSES

1. ὁ βίος, βίε, τὸν βίον, τοῦ βίου, τῷ βίῳ.
2. ἠρεσκόμην, ἠρέσκου, ἠρέσκετο.
3. Pronom-déterminant exprimant l’identité (ὁ αὐτό « le même »), pronom-déterminant exprimant l’insistance (αὐτό (ὁ) « même (le) »), pronom personnel de la 3e personne (« lui », « elle »… C’est ce dernier emploi qu’il faut retenir ici.
4. L’auteur souhaitant placer l’expression περὶ τὸ σῶμα après le nom dont elle est le complément, il est obligé de répéter l’article.
5. « Platon n’approuvait pas sa vie, ni le soin dont il entourait son corps. »
6. La 3e déclinaison se reconnaît notamment par le ι du datif singulier, qui n’est pas souscrit contrairement à la même désinence dans les deux premières déclinaisons. Ἐσθῆτι (datif de ἡ ἐσθής le vêtement, génitif τῆς ἐσθῆτος), ὑποδέσει (datif de ἡ ὑπόδεσις l’action d’attacher ses sandales, génitif τῆς ὑποδέσεως). Les noms des deux protagonistes appartiennent eux aussi à cette déclinaison : ὁ Ἀριστοτέλης (génitif -ους) et ὁ Πλάτων (génitif Πλάτωνος).
7. ἡ κουρά, κουρά, τὴν κουράν, τῆς κουρᾶς, τῇ κουρᾷ.
8. L’adjectif περιέργῳ est au datif singulier, mais il qualifie à la fois ἐσθῆτι et ὑποδέσει. On notera qu’il appartient en outre à la catégorie des adjectifs « épicènes », dont les désinences sont identiques au féminin et au masculin : περίεργος, -ος, -ον.
9. « En effet, Aristote portait des vêtements et des chaussures sophistiqués, et il rasait ses cheveux, ce qui était excentrique aux yeux de Platon... »
10. ἐκαλλύνομεν, ἐκαλλύνετε, ἐκάλλυνον.
11. Dans la phrase précédente : ταύτην.
12. « … et portant de nombreux anneaux, il était très fier de cela. »
13. L’adjectif καλός, « beau ».
14. ἦ, ἦσθα, ἦν.
15. Dans l’imparfait κατηγόρει, l’augment se trouve entre le préverbe (κατα-) et le verbe (-αγορέω-ῶ). Ce dernier commence par une voyelle, qui s’allonge en η.
16. τὰ πρόσωπα, πρόσωπα, τὰ πρόσωπα, τῶν προσώπων, τοῖς προσώποις.
17. Le démonstratif οὗτος est au féminin : αὕτη. Attention, αὐτοῦ est le génitif de αὐτός.
18. Καί est généralement une conjonction de coordination (« et »), mais il est parfois un adverbe et peut se traduire par « encore » ou « aussi ».
19. « Il y avait un air moqueur autour de son visage, et un jacassement importun de bavard trahissait, lui aussi, son caractère. »
20. « Prosopopée » (« Figure par laquelle l'orateur ou l'écrivain fait parler et agir un être inanimé, un animal, une personne absente ou morte. » TLF), « prosopographie » (portrait physique), mais aussi, plus rares, « prosopopèse » (changement de personnalité) ou « prosopagnosie » (perte de la faculté de reconnaître un visage)…
21. Ταῦτα, neutre pluriel.
22. Règle τὰ ζῶα τρέχει : sujet au neutre pluriel, donc verbe au singulier.
23. « Que tout cela soit étranger au philosophe, c’est évident. »
24. « Platon appelait Aristote "Poulain". »
25. C’est une proposition infinitive.
26. « Il est bien connu que le poulain, quand il s’est rassasié du lait maternel, donne un coup de pied à sa mère. »
27. « Platon désignait ainsi à mots couverts une certaine ingratitude d’Aristote. »
28. Énigme (αἴνιγμα, 3e déclinaison).
29. L’eucharistie.

Desk02 theme